• Policové regále

 • Paletové regále

 • Posuvné archívne regále

 • Posuvné kancelárske regále

 • Viacpodlažné skladovacie plošiny

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných
údajov.

S účinnosťou odo dňa 25.05.2018 sú všetky osobné údaje
spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

V jednotlivých dokumentoch sú uvedené informácie o Vašich právach
v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a ďalšie relevantné informácie.

 1. Kontaktné
  údaje
 2. Práva
  dotknutej osoby
 3. Účel
  a právny základ spracúvania osobných údajov

KONTAKTNÉ ÚDAJE

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA:

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje, je spoločnosť
ALFANERO-EU, s.r.o. 
so sídlom: Sikarska 2 949 05 Nitra, IČO: 36685186 zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu NITRA, Registrácia oddiel Sro:18760N (ďalej aj „ALFANERO-EU“
alebo „prevádzkovateľ“).

KONTAKTNÉ ÚDAJE ZODPOVEDNEJ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽA:

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa možno kontaktovať na
adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
ktoré sa jej týkajú, podľa článku 15 Nariadenia:

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie
o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má
právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a)    účely spracúvania;

b)    kategórie dotknutých osobných
údajov;

c)     príjemcovia alebo kategórie
príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v
tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d)    ak je to možné, predpokladaná doba
uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e)    existencia práva požadovať od
prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f)    právo podať sťažnosť dozornému
orgánu;

g)    ak sa osobné údaje nezískali od
dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h)    existencia automatizovaného
rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia a
v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo
medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o
primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa článku 46 Nariadenia.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa
spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže
prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym
nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami,
informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá
osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu nesmie mať nepriaznivé
dôsledky na práva a slobody iných.

PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 16 NARIADENIA:

Dotknutá osoba má právo na to,

aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá
osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom
poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

PRÁVO NA VYMAZANIE (PRÁVO “NA ZABUDNUTIE”) PODĽA ČLÁNKU 17
NARIADENIA:

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez
zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a
prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je
splnený niektorý z týchto dôvodov:

a)    osobné údaje už nie sú potrebné na
účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)    dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)    dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia;

d)    osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e)    osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f)    osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a)    na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b)    na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c)    z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 nariadenia;

d)    na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e)    na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA PODĽA ČLÁNKU 18 NARIADENIA:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a)    dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b)    spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)    prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)    dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie uvedeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV PODĽA ČLÁNKU 20 NARIADENIA:

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva nie je dotknutý článok 17 nariadenia Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU VRÁTANE NAMIETANIA PROTI PROFILOVANIU (AK SA VYKONÁVA) PODĽA ČLÁNKU 21 NARIADENIA:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU:

Dozorným orgánom, ktorému dotknutá osoba v odôvodnených prípadoch svoju sťažnosť adresuje, sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM:

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, dotknutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

a)    emailovou správou zaslanou na adresu, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

b)    telefonicky alebo

c)    zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Copyright © 2019 policoveregale.sk. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je voľne šíriteľný softvér vydaný podľa GNU General Public License.